Privacy Statement

Hercules ICT

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van Hercules ICT of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

 

Ondernemer:     M.H. van den Berg
Onderneming:    Hercules ICT
Bezoekadres:    Herculesstraat 16
                1973 VP  IJmuiden
                Nederland
E-mail:         info@hercules-ict.nl
Telefoonnummer: +31 (0)025 55 237 71
KvK-nummer:     55249965

 

Hercules ICT is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Hercules ICT is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Hercules ICT is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Hercules ICT, waaronder https://hercules-ict.nl.

 

Hercules ICT verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst voor de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

De door Hercules ICT opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Hercules ICT. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Hercules ICT om de overeenkomst uit te voeren.

 

Hercules ICT gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Hercules ICT altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

 

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Door Hercules ICT worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

 

– voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van het te leveren product: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres, bank/creditcard gegevens en ordernummer;

– voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;

– voor het behandelen van vragen en klachten: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;

 

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt Hercules ICT altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@hercules-ict.nl.

 

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

 

– in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;

– in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de belastingdienst;

– in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht;

– in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 60 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte;

 

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Hercules ICT gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Hercules ICT, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

 

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar info@hercules-ict.nl.

 

Het staat Hercules ICT vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Hercules ICT ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van Hercules ICT. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van Hercules ICT. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Hercules ICT.