AV

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Begrippen
E-Commerce; het via digitale wegen handel drijven. Reseller; de door fabrikant via een wederverkoopovereenkomst tot verkoop gemachtigde particulier of rechtspersoon, in dit geval Hercules ICT ondermeer eigenaar van de websites; www.hercules-ict.nl, www.koopgdata.nu, www.koopnorman.nu en www.koopkaspersky.nu en gevestigd aan de Herculesstraat 16 te IJmuiden. Cliënt; een natuurlijk of een rechtspersoon dat een overeenkomst aangaat of wil aangaan met de reseller. Overeenkomst; elke wederzijdse acceptatie van een geplaatste opdracht met betrekking tot de levering de licentie van fabrikant tussen reseller en cliënt. Product; software ontworpen, geleverd en bijgehouden door fabrikant of één van de aan haar gelieerde ondernemingen. Licentie; gebruiksrecht van de software met een recht om gedurende de betaalde duur van het abonnement, indien bij het product vermeld, digitale updates en upgrades te ontvangen.
Downloadlicentie: een licentie welke wordt verzonden aan het door de cliënt opgegeven e-mailadres, waarbij alle onderdelen (eenmalig) digitaal ter beschikking wordt gesteld.
Boxlicentie: een licentie in een box van karton of plastic al dan niet met een papieren handleiding en een digitaal opslagmedium welke wordt verzonden aan het door cliëwnt opgegeven adres. Update; een kleine wijziging aan de software waaronder het bijwerken van de virusdatabase en virusdefinities. Upgrade; een grotere wijziging aan de software waardoor er meer functionaliteit en/of een betere engine wordt vrijgegeven.
Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze artikelen zijn alleen van toepassing op de (e-commerce) overeenkomsten tussen de reseller en cliënt en zijn een aanvulling op en/of vervanging van desbetreffende onderdelen van de algemene voorwaarden.

Artikel 3. Uitsluiting voorwaarden

Andere voorwaarden dan in deze voorwaarden genoemd of naar verwezen zijn uitdrukkelijk van toepasbaarheid uitgesloten. Inkoop- en andere voorwaarden, welke de cliënt van toepassing verklaart, binden reseller niet, tenzij deze schriftelijk door reseller zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat reseller een mededeling van de cliënt dat deze de voorwaarden van reseller niet aanvaardt en zijn eigen voorwaarden toepasselijk verklaart, onweersproken laat.

Artikel 4. Werking

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

Artikel 5. Bekendheid voorwaarden

Reseller draagt er zorg voor dat deze voorwaarden vóór of bij het sluiten van de overeenkomst aan cliënt (elektronisch) beschikbaar worden gesteld. Vóór het plaatsen van een bestelling kunnen de voorwaarden ook worden geraadpleegd op de website van reseller.

Artikel 6. Afschrift van de voorwaarden

Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en/of printen van de voorwaarden, de overeenkomst, de licentie en de toegankelijkheid van de opgeslagen versie en/of software. Reseller is niet verplicht om een eventueel gearchiveerde overeenkomst voor cliënt toegankelijk te houden.

Artikel 7. Prijzen

Tenzij anders aangegeven zijn alle door reseller gehanteerde prijzen: exclusief BTW, vermeld in Euro, exclusief eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen en indien van toepassing exclusief verzendkosten tenzij anders vermeld.

Artikel 8. Voorbehoud prijzen

Prijzen en aanbiedingen op de site zijn aan wijzigingen onderhevig, onder voorbehoud van typefouten en vrijblijvend. Bij het aangaan van de overeenkomst, juist voor de betaling, wordt de juiste prijs vermeld. Mocht deze prijs abusievelijk fout zijn en de cliënt kan uit de prijs afleiden dat deze niet correct is, is reseller gerechtigd van de cliënt nabetaling te verlangen op straffe van ontbinding van de overeenkomst en blokkering van de eventueel reeds uitgegeven licentie.

Artikel 9. Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand nadat cliënt online, per e-mail, per fax of mondeling heeft gekozen voor aanschaf van een licentie van een bepaald product van fabrikant voor een bepaalde duur, de voorwaarden heeft gelezen en geaccepteerd, gekozen voor de wijze van betaling (iDEAL voor online betaling via Nederlandse banken, PayPal voor online creditcardbetaling of aangesloten bankrekening, vooruitbetaling/bankoverschrijving, op factuur of eenmalige incasso machtiging), deze betaling volledig en juist heeft uitgevoerd en reseller van iDEAL, PayPal of haar bank een positieve bevestiging heeft gehad dat de betaling voor het juiste bedrag is uitgevoerd. Reseller zal de licentie-informatie zo mogelijk direct verzenden aan het e-mailadres/adres van de cliënt welke is opgegeven bij de bestelling.

Artikel 10. Onjuiste licentiekeuze

Mocht de cliënt een verkeerde licentiekeuze (daaronder niet begrepen een te lange abonnementsduur) hebben gemaakt bij het tot stand komen van de overeenkomst en de betaling is reeds uitgevoerd, kan de cliënt de reseller hiervoor uitsluitend binnen 7 dagen benaderen op mailto:sales@hercules-ict.nl en hem verzoeken de juiste licentie te verstrekken. In geval van een nieuwe goekopere licentie zal de reseller de eventuele reeds aangemaakte en verzonden onjuiste licentie blokkeren en nieuwe licentie informatie versturen. Het teveel betaalde bedrag minus kosten wordt binnen maximaal 30 dagen door reseller teruggestort op de bankrekening van cliënt. In geval van een duurdere nieuwe licentie, zal de reseller een email verzenden aan de cliënt met speciale instructies voor de bijbetaling van het restant. Nadat reseller van iDEAL, PayPal of haar bank een positieve bevestiging heeft gehad dat de betaling voor het juiste bedrag is uitgevoerd, zal de reseller de nieuwe licentie-informatie versturen en eventueel aangemaakte en verzonden onjuiste licentie blokkeren.

Artikel 11. Niet juist uitgevoerde betaling/bestelling

Mocht achteraf blijken dat de betaling toch niet (tijdig) is uitgevoerd, is gestorneerd of blijkt te zijn gedaan met frauduleuze kaartgegevens, zal reseller direct de licentie blokkeren. Reseller is nimmer aansprakelijk voor (in)directe schade voortvloeiend uit deze blokkering. De betalingsverplichting blijft echter wel van kracht. Mocht blijken dat ingeval van een boxlicentie, het adres foutief is opgegeven door de cliënt, dan kan het product (indien het product ongeschonden en ongebruikt retour is gekomen) tegen betaling door de cliënt van de nieuwe verzendkosten, opnieuw worden verzonden aan het door cliënt nieuw opgegeven adres. Indien het product ongeschonden en ongebruikt retour is gekomen kan de cliënt er ook voor kiezen om niet een downloadlicentie te ontvangen i.p.v. een boxlicentie. Reseller is nimmer aansprakelijk voor het verkeerd verzenden van de licentie indien het adres/e-mailadres foutief is opgegeven door de cliënt.

Artikel 12. Misbruik van licentie

De fabrikant beheert de servers en communicatie voor het updaten en upgraden van het product. Zij kent de licentiegegevens van iedere gebruiker. Wanneer blijkt dat een licentie vaker wordt gebruikt dan toegestaan, kan de fabrikant de licentie blokkeren. Reseller is nimmer aansprakelijk voor enige (in)directe schade voortvloeiend uit deze blokkering. In de e-mail met de licentie-informatie staat uitdrukkelijk vermeld voor welke duur en hoeveel computers de licentie is verstrekt, waaronder het eventueel blokkeren van de licentie in het geval van misbruik.

Artikel 13. Zicht- en bedenktermijn

Artikel 46d lid 1 en artikel 46e boek 7 BW zijn niet van toepassing. Artikel 46d lid 4 letter c is ook toepassing op de online gedownloade software. Er is dus geen zicht- en/of bedenktermijn van toepassing. Cliënt heeft de mogelijkheid om een trialversie om niet te downloaden en een maand te gebruiken. Tijdens die periode kan de cliënt beoordelen of het product aansluit bij haar wensen en correct werkt op haar automatiseringsomgeving.

Artikel 14. Klachten, opmerkingen en wijzigingen gegevens

Eventuele klachten, opmerkingen en/of wijzigingen in de opgeslagen gegevens kunnen cliënten melden op mailto:sales@hercules-ict.nl. Reseller zal voor juiste afhandeling zorgdragen

Artikel 15. Overmacht

Indien reseller door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens cliënt kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Indien de overmachttoestand 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt. Ingeval van overmacht heeft cliënt geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als reseller als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van reseller onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens cliënt geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van reseller kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door reseller of haar toeleveranciers/fabrikanten en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Reseller zal cliënt zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachttoestand op de hoogte stellen.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

Reseller is niet aansprakelijk voor schade aan het product anders dan met inachtneming van de gegeven garanties terzake. Reseller is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zgn. gevolgschade die cliënt of een derde terzake van (in het gebruik van) het product mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade. Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van reseller zal cliënt reseller vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) het product en zal hij reseller alle schade vergoeden die reseller lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken. De totale aansprakelijkheid van reseller wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst met cliënt is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor direct schade meer bedragen dan € 250,- (tweehonderd vijftig euro).

Artikel 17. Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden alsmede de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden of deze overeenkomst zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, worden beslecht door de desbevoegde rechter te Haarlem.